این محصول یکی از اجزای گروه محصولات کامپوزیت گچی برای روکش نهایی است. این محصول آماده به عنوان یک غشاء نازک پس از ترکیب با آب استفاده میشود. این محصول جهت دستیابی به سطوح تراز، همگن و یکدست برای پوشش سطوح صفحات روکش دار گچی (دیواره های جدا کننده، سقفهای کاذب، دیواره های پوششی) و پوشش نهایی سطوح گچ و خاک (سفید کاری) – گچ کاری و ایجاد سطح صیقلی جهت رنگ کار و بازسازی و نوسازی استفاده میشود.

سطوح پرداخت شده با این محصول کاملا صیقلی و شفاف (در صورت پرداخت طولانی) بوده که زیر سازی ایده آل روی انواع رنگهای پلاستیکو روغنی و یا کاغذ دیواری است جهت اندود کاری سطوح خش دار و مواج نیز استفاده میشود که پس از استفاده سطح کار کاملا جلا دار می باشد و باعث میشود سطحی براق و بدون موج بدست آید. ماده اصلی آن پچ بوده که با ترکیب با سایر افزودنیها به کیفیت و خواص لازم رسیده است. این ملات قابل اختلاط با آب سرد (آب ولرم یا گرم نباشد) میباشد و حین استفاده هیچگونه مواد افزودنی دیگر به این محصول اضافه نگردد.

satan (ro)
ویژگی هانتایج
گیرایش اولیه60 دقیقه
گیرایش نهایی120 دقیقه
مقاومت فشاری 2> N/mm2
تاب خمشی1> N/mm2
درصد جذب رطوبت 5% >
اسیدیته 6-8

This post is also available in: Arabic, Turkish, Russian